Vergoedingen Hypnobirthing 2022

 • VGZ Aanvullend goed: 50,-
 • Aanvullend beter: 75,-
 • Aanvullend best: 100,-
 • Gezin Pakket: 150,-
 • UMC Extra Zorg 1: 50,-
 • Extra Zorg 2: 50,-
 • Extra Zorg 3: 75,-
 • Extra Zorg 4: 100,-
 • IZZ Extra 1: 100,-
 • Extra 2: 100,-
 • Extra 3: 100,-
 • Zorg voor de Zorg: 100,-
 • Avéro Achmea Av Start: 50,-
 • AV Royaal: 50,-
 • AV Excellent: 75,-
 • Univé Extra Zorg Polis Beter: 75,-
 • Extra Zorg Polis Best: 100,-
 • Gezin Pakket: 150,-
 • Salland AV Plus: 100,-
 • AV Top: 100,-
 • OZF Achmea AV Compact: 50,-
 • AV Royaal: 75,-
 • Zilveren Kruis Zilveren Kruis AV 2 sterren: 50,-
 • Achmea AV 3 sterren: 50,-
 • AV 4 sterren: 75,-
 • AGIS Compleetpolis: 25,-
 • Gezinnenpolis: 75,-
 • Comfortpolis: 75,-
 • Comfortpluspolis: 125,-
HypnoBirthing en Meer is gecertificeerd.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden volgens hun polisvoorwaarden in 2022 een deel van de kosten van de cursus. In bovenstaand schema kun je zien welke dat zijn. Ik raad je aan om altijd contact op te nemen met je zorgverzekeraar als je van plan bent de cursus te volgen. In de praktijk stellen zorgverzekeraars soms aanvullende voorwaarden of vergoeden ze toch een gedeelte van de cursus, ook al staat in de voorwaarden dat er geen vergoeding is voor HypnoBirthing. Sommige zorgverzekeraars werken met een persoonlijk te besteden budget dat mag worden ingezet voor HypnoBirthing.

Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Op alle cursussen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. De algemene voor­waar­den zijn van toepass­ing op alle cur­sussen/massages van Hypnobirthing en meer. De ­do­cent is Fleur Zegers.
 2. Onder cur­sist wordt de aanstaande moeder (en eventueel haar part­ner) verstaan.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschri­jv­ing geschiedt door een mail te sturen of het contactformulier in te vullen, met daarin het ver­zoek tot aan­meld­ing voor de cur­sus met daar­bij de gewen­ste begelei­d­ingsvorm en gewen­ste start­da­tum, de naam van de cur­sist, haar adres, tele­foon­num­mer en de uit­gerek­ende datum.
 2. Met het ver­s­turen van het ver­zoek tot aan­meld­ing voor de cur­sus beves­tigt de cur­sist de deel­name aan de cursus.
 3. Door zich in te schri­jven verk­laart de cur­sist ken­nis te hebben genomen van de algemene voor­waar­den en hier­mee akko­ord te gaan.
 4. De cur­sist ont­vangt een beves­tig­ings­mail Hypnobirthing en meer wan­neer de cur­sist geplaatst kan wor­den. Deel­name aan de cur­sus is defin­i­tief nadat Hypnobirthing en meer het cur­sus­geld heeft ontvangen.
 5. Cur­sis­ten die deel­ne­men aan de indi­vidu­ele cur­sus spreken de cur­sus­data, de lesinhoud/ lesti­j­den en het aan­tal lessen per­soon­lijk af met Hypnobirthing en meer.

Artikel 3: Betaling

 1. De fac­tuur voor de cur­sus wordt direct na aanmelding per email ver­zon­den. Het cur­sus­geld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Ligt de cursus 4+ maand in de toekomst dan moet het cursusgeld minimaal 4 weken voor aan­vang van de cur­sus aan Hypnobirthing en meer te zijn overgemaakt.
 2. Cur­sis­ten die zich aan­melden bin­nen 4 weken voor aan­vang van de cur­sus dienen na het ont­van­gen van de beves­tig­ings­mail ( met de fac­tuur) per omgaande het cur­sus­geld over te maken.
 3. Het cur­sus­geld dient overge­maakt te wor­den op het bankreken­ingnum­mer dat staat    ver­meld op de factuur.
 4. Bij het niet tijdig vol­doen van het cur­sus­geld zal een herin­ner­ing toege­zon­den wor­den. Indien nodig zal bij het nalaten van dit 2e ver­zoek tot betal­ing de vorder­ing uit han­den gegeven wor­den, de hieruit voortkomende kosten zijn voor reken­ing van de cursist.

Artikel 4: Annu­ler­ing door de cursist

 1. Als de cur­sist niet kan deel­ne­men aan de cur­sus dient zij Hypnobirthing en meer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 2. Het tussen­ti­jds stop­pen van de cur­sus of mis­sen van een les of meerdere lessen geeft geen recht op retouner­ing van (een deel) van het cur­sus­geld of het inhalen van lessen op een ander moment.
 3. Hypnobirthing en meer houdt reken­ing met de aard van de omstandighe­den van de annulering.
 4. Bij medische redenen kan in overleg het in zijn geheel betaalde bedrag retour overgemaakt worden. Zonder medische redenen krijgt de cursist geen geld retour bij annulering.

Artikel 5: Annu­ler­ing door Hypnobirthing en meer

 1. Bij onvol­doende aan­meld­ing (het min­i­male aan­tal voor een groep­scur­sus is 3 cur­sis­ten) of in geval van over­ma­cht kan Hypnobirthing en meer besluiten om de cur­sus te annuleren. Eventueel betaald cur­sus­geld wordt in dat geval gere­touneerd. Hypnobirthing en meer zal zich inspan­nen om de cur­sist in de eerst vol­gende cur­sus­groep te plaatsen.
 2. Indien de zwanger­schaps­do­cent absent is zal de les op een ander moment wor­den inge­haald, dit gaat in over­leg met de cursisten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Deel­name aan de cur­sus is op eigen risico. Hypnobirthing en meer kan op geen enkele wijze aansprake­lijk wor­den gesteld voor eventueel indi­rect of direct opgelopen schade of lichamelijke schade door deel­name aan de cur­sus of door de annu­ler­ing van de cursus.
 2. De cur­sist is zelf ver­ant­wo­ordelijk voor haar medis­che con­di­tie. De cur­sist wordt geacht zelf in te schat­ten of deel­name aan de cur­sus mogelijk is.
 3. Hypnobirthing en meer wil voor aan­vang van de cur­sus op de hoogte gebracht wor­den van eventuele lichamelijke of psy­chis­che aan­doenin­gen of van medicijngebruik.
 4. Hypnobirthing en meer wil op de hoogte gebracht wor­den van com­pli­caties die zich tij­dens de zwanger­schap voor doen.
 5. Op grond van bovenge­noemde infor­matie kan Hypnobirthing en meer in een enkel geval besluiten om de cur­sist niet toe te laten tot de cur­sus of besluiten de cur­sist vervroegd te laten stop­pen met de cursus.

Artikel 7: Privacy

 1. De infor­matie die de cur­sist deelt met de docente zal vertrouwelijk wor­den behandeld.
 2. De cur­sist dient de infor­matie die de docente en de overige cur­sis­ten delen vertrouwelijk te behandelen.
 3. Lesmateriaal mag onder geen beding gekopieerd/gedeeld worden met derden.